after-hours nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

after-hours nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm after-hours giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của after-hours.

Từ điển Anh Việt

 • after-hours

  * tính từ, adv

  làm sau thời gian kết thúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • after-hours

  after closing time especially a legally established closing time

  after-hours socializing

  an after-hours club