after-hours depository nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

after-hours depository nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm after-hours depository giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của after-hours depository.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • after-hours depository

    * kinh tế

    ghi-sê gửi tiền ban đêm (của ngân hàng)