afire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afire.

Từ điển Anh Việt

 • afire

  /ə'faiə/

  * tính từ & phó từ

  cháy, bừng bừng, rực cháy (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)

  to set something afire: đốt cháy vật gì

  to be afire with the desire to do something: nóng lòng muốn làm điều gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • afire

  Similar:

  ablaze: lighted up by or as by fire or flame

  forests set ablaze (or afire) by lightning

  even the car's tires were aflame

  a night aflare with fireworks

  candles alight on the tables

  houses on fire

  Synonyms: aflame, aflare, alight, on fire