afghan monetary unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afghan monetary unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afghan monetary unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afghan monetary unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • afghan monetary unit

    monetary unit in the Islamic State of Afghanistan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).