aerofoil chord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerofoil chord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerofoil chord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerofoil chord.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerofoil chord

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dây cung biên dạng cánh

    đường dây cung cánh