adsl terminal unit (atu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsl terminal unit (atu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsl terminal unit (atu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsl terminal unit (atu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsl terminal unit (atu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Khối đầu cuối ADSL