adpcm (adaptive digital pulse code modulation) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adpcm (adaptive digital pulse code modulation) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adpcm (adaptive digital pulse code modulation) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adpcm (adaptive digital pulse code modulation).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adpcm (adaptive digital pulse code modulation)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều chế mã xung số tương hợp