adpcm (adaptive differential pulse code modulation) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adpcm (adaptive differential pulse code modulation) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adpcm (adaptive differential pulse code modulation) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adpcm (adaptive differential pulse code modulation).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adpcm (adaptive differential pulse code modulation)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều chế mã xung vi sai tương hợp