admiral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admiral.

Từ điển Anh Việt

 • admiral

  /'ædmərəl/

  * danh từ

  đô đốc

  admiral of the fleet: thượng tướng hải quân

  vice admiral: trung tướng hải quân

  rear admiral: thiếu tướng hải quân

  người chỉ huy hạm đội

  người chỉ huy đoàn tàu đánh cá

  tàu rồng, kỳ hạm (tàu chở thuỷ sư đô đốc)

  (động vật học) bướm giáp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admiral

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đô đốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admiral

  the supreme commander of a fleet; ranks above a vice admiral and below a fleet admiral

  Synonyms: full admiral

  any of several brightly colored butterflies