adma terminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adma terminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adma terminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adma terminal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adma terminal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu cuối AMRT