addressing system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressing system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressing system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressing system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressing system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống ghi địa chỉ

    hệ thống lập địa chỉ