adamantine drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adamantine drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adamantine drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adamantine drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adamantine drill

    * kỹ thuật

    mũi khoan kim cương