actualisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actualisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actualisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actualisation.

Từ điển Anh Việt

  • actualisation

    * danh từ

    sự thực hiện, sự biến thành hiện thực

Từ điển Anh Anh - Wordnet