actinium series nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinium series nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinium series giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinium series.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinium series

    * kỹ thuật

    họ actini

    vật lý:

    dãy actini