actinium emanation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinium emanation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinium emanation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinium emanation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actinium emanation

    * kỹ thuật

    vật lý:

    xạ khí actini