across-the-board raise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

across-the-board raise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm across-the-board raise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của across-the-board raise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • across-the-board raise

    * kinh tế

    sự tăng đồng loạt