across-the-board percentage reduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

across-the-board percentage reduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm across-the-board percentage reduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của across-the-board percentage reduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • across-the-board percentage reduction

    * kinh tế

    sự giảm đồng loạt theo tỉ lệ phần trăm