across-the-board cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

across-the-board cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm across-the-board cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của across-the-board cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • across-the-board cut

    * kinh tế

    sự cắt giảm đồng loạt