acrocarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrocarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrocarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrocarp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acrocarp

    a moss in which the main axis is terminated by the archegonium (and hence the capsule)

    Synonyms: acrocarpous moss

    Antonyms: pleurocarp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).