acme thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acme thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acme thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acme thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acme thread

    * kỹ thuật

    ren hình thang

    cơ khí & công trình:

    ren Acme