acme standard screw thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acme standard screw thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acme standard screw thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acme standard screw thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acme standard screw thread

    * kỹ thuật

    ren vít Acme tiêu chuẩn