acicular stone chips nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acicular stone chips nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acicular stone chips giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acicular stone chips.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acicular stone chips

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá dăm kim

    đá dăm nhọn