acicular martensite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acicular martensite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acicular martensite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acicular martensite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acicular martensite

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mactenxit hình kim