achromasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromasia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất sắc da, không bắt màu

Từ điển Anh Anh - Wordnet