accrual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrual.

Từ điển Anh Việt

 • accrual

  /ə'kru:əl/ (accruement) /ə'kru:mənt/

  * danh từ

  sự dồn lại, sự tích lại

  số lượng dồn lại, số lượng tích lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accrual

  * kinh tế

  cộng dồn

  số lượng tính dồn lại

  số tiền phải tính trước

  sự dồn lại

  sự tích lại

  tích lũy dần

Từ điển Anh Anh - Wordnet