accretio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accretio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accretio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accretio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accretio

    * kỹ thuật

    y học:

    sự dính bất thường