accounts software nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounts software nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounts software giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounts software.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounts software

    * kinh tế

    phần mềm kế toán