accounts receivable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounts receivable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounts receivable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounts receivable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accounts receivable

  * kinh tế

  khoản phải thu

  số tiền sẽ thu được

  tài khoản thu

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  khoản sẽ thu

  tài khoản phải thu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accounts receivable

  a creditor's accounts of money owed to him; normally arise from the sale of products or services