accounts receivable subsidiary ledger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accounts receivable subsidiary ledger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accounts receivable subsidiary ledger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accounts receivable subsidiary ledger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accounts receivable subsidiary ledger

    * kinh tế

    sổ phụ các khoản phải thu

    sổ phụ các tài khoản phải thu