academe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academe.

Từ điển Anh Việt

 • academe

  /,æk'ədi:m/

  * danh từ

  (thơ ca) học viện; trường đại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • academe

  Similar:

  academia: the academic world