academia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academia.

Từ điển Anh Việt

  • academia

    * danh từ

    giới học viện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • academia

    the academic world

    Synonyms: academe