abreast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abreast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abreast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abreast.

Từ điển Anh Việt

 • abreast

  /ə'brest/

  * phó từ

  cùng hàng, sóng hàng, ngang nhau; sát nhau, sát vai, bên cạnh

  to walk abreast: đi sóng hàng với nhau

  abreast the times: theo kịp thời đại

  to keep abreast of (with)

  (xem) keep

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • abreast

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  sát ngang nhau

  sóng hàng

  thẳng trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abreast

  being up to particular standard or level especially in being up to date in knowledge

  kept abreast of the latest developments

  constant revision keeps the book au courant

  always au fait on the latest events

  up on the news

  Synonyms: au courant, au fait, up on

  alongside each other, facing in the same direction