abranchial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abranchial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abranchial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abranchial.

Từ điển Anh Việt

  • abranchial

    /ə'bræɳkiəl/ (abranchiate) /ə'bræɳkiit/

    * tính từ

    (động vật học) không mang

Từ điển Anh Anh - Wordnet