abradant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abradant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abradant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abradant.

Từ điển Anh Việt

 • abradant

  /ə'breidənt/

  * tính từ

  làm mòn, mài mòn

  * danh từ

  chất mài mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abradant

  Similar:

  abrasive: a substance that abrades or wears down

  Synonyms: abrasive material

  abrader: a tool or machine used for wearing down or smoothing or polishing