abrader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrader.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abrader

    a tool or machine used for wearing down or smoothing or polishing

    Synonyms: abradant

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).