ablating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ablating

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự tan mòn