ablating (nose) cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablating (nose) cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablating (nose) cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablating (nose) cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ablating (nose) cone

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hình nón tiêu mòn