ablating momentum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ablating momentum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ablating momentum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ablating momentum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ablating momentum

    * kỹ thuật

    vật lý:

    xung lượng làm tan mòn