a/d converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a/d converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a/d converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a/d converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • a/d converter

  * kinh tế

  bộ chuyển mã tương tự sang tín hiệu số

  * kỹ thuật

  bộ biến đổi A/D

  bộ chuyển đổi AD

  điện lạnh:

  bộ đổi tương tự -số