a/d conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a/d conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a/d conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a/d conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a/d conversion

    * kỹ thuật

    quá trình biến đổi A/D

    sự biến đổi A/D