a/d converter (adc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a/d converter (adc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a/d converter (adc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a/d converter (adc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a/d converter (adc)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chuyển đổi tương tự-số