uỷ ban nhân dân trong Tiếng Anh là gì?

uỷ ban nhân dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ uỷ ban nhân dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • uỷ ban nhân dân

    people's committee