trứng nước trong Tiếng Anh là gì?

trứng nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trứng nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trứng nước

  * ttừ

  budding

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trứng nước

  * adj

  budding

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trứng nước

  budding