trọn đạo trong Tiếng Anh là gì?

trọn đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọn đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọn đạo

    fulfil one's obligations