tiềm nặc trong Tiếng Anh là gì?

tiềm nặc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiềm nặc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiềm nặc

    * đtừ

    to hide, conceal oneself