thuật in đá trong Tiếng Anh là gì?

thuật in đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thuật in đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thuật in đá

    * dtừ

    litho, lithography

    * ttừ

    lithographic