thoáng hiện trong Tiếng Anh là gì?

thoáng hiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thoáng hiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thoáng hiện

    * dtừ

    glimpse