thích ẩu đả trong Tiếng Anh là gì?

thích ẩu đả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thích ẩu đả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thích ẩu đả

    * ttừ

    scrappy