tới thăm trong Tiếng Anh là gì?

tới thăm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tới thăm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tới thăm

    to come to visit