tượng trưng trong Tiếng Anh là gì?

tượng trưng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tượng trưng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tượng trưng

  symbolic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tượng trưng

  * verb

  to symbolize

  * adj

  symbolic

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tượng trưng

  symbolic, token; symbol; to symbolize, stand for